‘Zonder bacteriën en schimmels zou het er op aarde uitzien als op Mars’

– Cameron Wagg, onderzoekswetenschapper agro-ecologie, biodiversiteit

mycorrhiza 2

Pilotproject mycorrhiza op Texel

Op Texel startte in 2023 het pilotproject Klimaatbestendige kringlooplandbouw met mycorrhiza. Mycorrhiza zijn bodemschimmels die een krachtige samenwerking aangaan met de wortels van planten en bomen. De planten voorzien de schimmels van suikers, de schimmels op hun beurt helpen de wortels onder meer bij het opnemen van voedingsstoffen en vocht; zeer relevant in deze tijd van toenemende droogte.

Een gezonde bodem is een samenspel van factoren, die elkaar onderling beïnvloeden:

  • fysisch: de bodemstructuur en kwaliteit van organische stof
  • chemisch: pH en hoofd- en spoorelementen
  • biologisch: bodemleven.
 

Een gezond bodemleven verbetert de structuur van de bodem en breekt plantenresten en andere organische stof af tot voedingsstoffen en organische stof voor planten.

Met de toenemende droogte in het groeiseizoen is een gezond bodemleven ook op Texel uitermate belangrijk. Zoet water is op Texel schaars. In de ondergrond komt op de meeste locaties op geringe diepte brak-zout grondwater voor. De enige aanvoer van zoet water vindt plaats via neerslag. Vanwege deze schaarste mogen boeren op Texel hun gewassen niet beregenen, terwijl veel zonuren en veel wind de bodem juist snel uitdrogen. Daarnaast heeft Texel gemiddeld een droger voorjaar en een natter najaar dan de rest van Nederland. De hoeveelheid zoet water op het eiland nam in de afgelopen decennia af. De huidige klimaatscenario’s voorspellen dat de verdeling van neerslag extremer wordt. Hierdoor treden langere perioden van droogte op, afgewisseld met perioden met extremere regenval. Daarmee leent het eiland Texel zich uitstekend voor deze praktijkproef.

Doel van het praktijkproject ‘Klimaatbestendige landbouw met mycorrhiza’ is bij te dragen aan:

  • bewustwording over het belang van mycorrhiza in relatie tot kringlooplandbouw
  • praktijkkennis over de mogelijkheden voor bevordering c.q. toepassing van mycorrhiza
  • inzicht in praktische toepassingen van mycorrhiza bij verschillende gewassen.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • uitvoering van een praktijkproef
  • deskundigenconsultaties en literatuuronderzoek
  • een studiegroep
  • een voorlichtingstraject.

De kernvraag voor deze praktijkproef is: zijn gewassen met een goede mycorrhizabezetting beter in staat ‘op eigen kracht’ droogteperiodes te doorstaan en daarbij ook beter opgewassen tegen verziltingseffecten (zoutstress)?

Toenemend neerslagtekort groeiseizoen

Nieuws en documentatie

NIEUWS - 15 december 2023

Op 15 december 2023 hebben Bram van Groningen en Jan Buijs een presentatie gehouden voor de studiegroep Lerend Netwerk. Naast achtergrondinformatie over mycorrhiza zijn ook de projectopzet en de eerste resultaten toegelicht.